2016 PwC Global CEO Survey

Företagsledare om framtiden

1409

Intervjuer med företagsledare i 83 länder

66%

av företagsledarna globalt ser fler hot idag

19%

av de svenska företagsledarna tror på en längre global ekonomisk tillväxt

Bland mörka moln ser svenska företagsledare ljusglimtar i tekniska framsteg och bättre kostnadskontroll

För nittonde året i rad har PwC frågat världens företagsledare om deras syn på ekonomi, möjligheter och utmaningar samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Drygt en månad in på det nya året har en del av de farhågor som lyfts fram i årets rapport realiserats bland annat genom ökad oro för kinesisk ekonomi och den globala tillväxten. Det är några av orsakerna till att andelen pessimistiska företagsledare ökat samtidigt som optimisterna blivit färre i årets rapport.

"Precis som i förra årets mätning fortsätter trenden med en ökande andel pessimistiska företagsledare, det här gäller dessvärre även bland svenska bolag"

Peter Nyllinge, vd PwC Sverige

Pessimisterna blir allt fler

Trenden med andelen pessimistiska vd:ar fortsätter även i årets upplaga av CEO Survey. Andelen företagsledare för svenska bolag som tror att tillväxten i den globala ekonomin kommer att minska nästan fördubblas jämfört med förra årets resultat.

I årets upplaga anger 19 procent av företagsledarna på svenska bolag att tillväxten kommer att minska det närmaste året (9 procent 2015).
Även på global nivå kan vi se en tydlig ökning bland de som tror att den globala tillväxten kommer att minska och pessimisterna utgör nu
nästan en fjärdedel av samtliga respondenter i årets undersökning.

 Andelen företagsledare för svenska bolag som tror på en förbättrad global tillväxt det närmaste året har inte förändrats nämnvärt jämfört med förra årets mätning.

På en global nivå kan vi däremot se en tydlig minskning av optimistiska företagsledare som minskar tydligt till 27 procent från förra årets 37 procent. Eventuellt kan detta vara ett tecken på att företagsledare för svenska bolag står bättre rustade samtidigt som en del av intäkterna ”skyddas” från en (hemma)marknad som klarat sig bättre genom de senaste årens turbulens samt uppvisar en relativt bättre tillväxt än omvärlden.

Fortsatt men sjunkande tro på det egna företagets ekonomiska förmåga

När det gäller andelen företagsledare som är ”mycket säker” på det egna företagets förmåga att öka intäkterna det närmaste året backar så gott som varenda större ekonomi i årets rapport. 

Förtroendet i Kina backar till 24 procent (2015: 36 procent), USA 33 procent (2015: 46 procent), Storbritannien 33 procent (2015: 39 procent) och Tyskland28 procent (2015: 35 procent).

Italien och Japan är oförändrade jämfört med förra årets resultat och Ryssland är den enda marknad där förtroendet för det egna bolaget ökar till 26 procent (2015: 16 procent). Allt sammantaget backar det globala resultatet ned till 35 procent (från 39 procent). 

För svenskt vidkommande fortsätter företagsledare att tro på det egna företagets förmåga att öka intäkterna, men andelen företagsledare som svarar ”mycket säker” backar rejält från förra årets 45 procent till 36 procent i årets upplaga  

2.png

"En stor utmaning är den ökande sociala klyftan och ett bredare utanförskap i våra svenska samhällen. Här tror jag att företag kommer att ha en stor del i att lösa detta"

Susanna Campbell
CEO, Ratos AB

ratos-video.jpg

explore.png

Data explorer

Filtrera data från undersökningen efter bransch och geografi

Företagsledare ser fler anledningar till oro

På global nivå uppger två tredjedelar (66 procent) av företagsledarna att man ser fler hot idag för den egna verksamheten jämfört med för tre år sedan. 

Risken för överreglering är fortfarande den största anledningen till oro när företagsledare får identifiera det största hotet för ytterligare ekonomisk tillväxt och närmare åtta av tio uppger detta som den enskilt största anledningen till oro.

Geopolitisk ovisshet har avancerat till en andraplats och på en global nivå uppger 74 procent att detta är ett hot mot den egna verksamhetens ekonomiska tillväxt.

Bland företagsledare för svenska bolag pekas den geopolitiska ovissheten med stor tydlighet ut som det främsta hotet mot det egna företagets tillväxtutsikter. Närmare nio av tio (86 procent) uppger detta som ett hot mot företagets ekonomiska tillväxt.

3.png

Tyskland viktigaste marknaden för svenska bolag

När företagsledare för svenska bolag får utse de viktigaste marknaderna hamnar Tyskland i topp med tydlig marginal till USA och Kina som ligger på en andra- respektive tredjeplats.

När det gäller svensk varuexport är Tyskland en långt större köpare än USA och cirka tre gånger så stor köpare än Kina.

tyskgraf.png

”Vår verksamhet är av naturen väldigt lokal, så hur du gör affärer i den globala digitala megatrend som råder beror i hög grad på lokalt kundbeteende.”

Johan Dennelind, CEO TeliaSonera AB

Teknologiska framsteg mest betydelsefulla trenden

När företagsledare får utse de viktigaste trenderna de närmaste fem åren är det föga förvånande att ”teknologiska framsteg” tar hem
förstaplatsen och detsamma gäller även på en global nivå.

Temat med en förskjutning av den ekonomiska makten (österut) är också en av de senaste årens megatrender som ser ut att fortsätta.

4.png

Företag arbetar mer aktivt med bemanning

När det gäller antalet anställda uppger en fjärdedel av företagsledarna för svenska bolag att personalen kommer att minska det kommande året. Det är något högre än det globala snittet och även en ökning jämfört med föregående år.

Ökar gör även andelen företagsledare som tror att antalet anställda kommer öka det kommande året. För svenska bolag tror 56 procent av de verkställande direktörerna att antalet anställda

kommer vara fler till antalet ett år från nu. Även det är något högre än det globala snittet och en ökning jämfört med förra året. 

Det resulterar i att andelen företagsledare som tror på ett oförändrat antal anställda minskar tydligt. En slutsats man kan dra av det är att speciellt svenska bolag mer aktivt än tidigare arbetar med sin bemanning.

bem.png

”Vår bransch har haft en enorm inverkan på samhället och spelat en viktig roll för många länders BNP-tillväxt under de senaste 20 åren. Framöver tror jag vi kan få ännu större inflytande när det gäller hållbar tillväxt.”

Johan Dennelind, VD TeliaSonera

Ta del av spaningen

download.png

Ladda ned hela rapporten

2016 Global CEO Survey

download.png

Ladda ned analys på svenska

Företagsledare om framtiden